Warunki usług oraz Regulamin sklepu NexusProject


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy sklep.nexusproject.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.nexusproject.pl prowadzony przez Patrycjusza Graca prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

§ 2. Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]§ 3. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www. sklep.nexusproject.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt cyfrowy.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www. sklep.nexusproject.pl

Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument)

Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą sklepu internetowego.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny po stronie dostawcy płatności CashBill umożliwiający złożenie Zamówienia.

CashBill – CashBill S.A z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sobieskiego 2, NIP: 6292410801. Usługodawca świadczący usługi płatności online.


§4. Informacje Ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wirtualnych, dostępnych wyłącznie w usługach oferowanych przez Sprzedawcę oraz nie mających żadnej wartości materialnej poza obszarem usług przez niego oferowanych.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta.

5. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto.


§5. Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy zalogować się poprzez platformę zewnętrzną platformę Steam.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez zewnętrzną platformę Steam.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 6. Zasady składania Zamówienia

1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wiąże się z wcześniejszym zalogowaniem się do Sklepu.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia po stronie dostawcy płatności elektronicznych CashBill i prawidłowo poda dane kontaktowe oraz opłaci w całości zamówienie poprzez jedną z dostępnych metod płatności oferowanych przez CashBill. Jeśli dane podane przez Kupującego nie będą zgodne z rzeczywistością, a kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz informację o statusie jego realizacji.

6. Zamówione usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy i prawidłowym przetworzeniu płatności po stronie CashBill lub PaySafeCard.

6.1 Darmowe pakiety są do odebrania przez miesiąc od czasu pojawienia się ich na stronie, odbiór pakietu na stronie nie gwarantuje otrzymania pakietu na serwerze. Główny odbiór pakietu odbywa się dopiero na serwerze. Darmowy pakiet wygasa, jeśli do końca miesiąca, lub czasu dezaktywacji wyznaczonego w opisie pakietu ten nie zostanie odebrany na serwerze.


§ 7.Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- płatności za pośrednictwem CashBill

- płatność przelewem na konto Sprzedawcy

- płatność za pośrednictwem PaySafeCard ( Dostępne jedynie przy kontakcie z nami na Discord: azus_ )


§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakupu na adres korespondencyjny Administratora;

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta.


§ 9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 12.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Regulamin wchodzi w życie 09.06.2022 r.