Warunki usług oraz Regulamin sklepu NexusProject


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy sklep.nexusproject.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.nexusproject.pl prowadzony przez Patrycjusza Graca z siedzibą w Bielsko-Biała, Barkowska 81 prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

§ 2. Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]§ 3. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www. sklep.nexusproject.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt cyfrowy.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www. sklep.nexusproject.pl

Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument)

Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą sklepu internetowego.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny po stronie dostawcy płatności CashBill umożliwiający złożenie Zamówienia.

CashBill – CashBill S.A z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sobieskiego 2, NIP: 6292410801. Usługodawca świadczący usługi płatności online.§4. Informacje Ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wirtualnych, dostępnych wyłącznie w usługach oferowanych przez Sprzedawcę oraz nie mających żadnej wartości materialnej poza obszarem usług przez niego oferowanych.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta.

5. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

§5. Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy zalogować się poprzez platformę zewnętrzną platformę Steam.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez zewnętrzną platformę Steam.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6. Zasady składania Zamówienia

1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wiąże się z wcześniejszym zalogowaniem się do Sklepu.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia po stronie dostawcy płatności elektronicznych CashBill i prawidłowo poda dane kontaktowe oraz opłaci w całości zamówienie poprzez jedną z dostępnych metod płatności oferowanych przez CashBill. Jeśli dane podane przez Kupującego nie będą zgodne z rzeczywistością, a kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz informację o statusie jego realizacji.

6. Zamówione usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy i prawidłowym przetworzeniu płatności po stronie CashBill, PayPal lub PaySafeCard.

§ 7.Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- płatności za pośrednictwem CashBill

- płatność przelewem na konto Sprzedawcy

- płatność za pośrednictwem PayPal

- płatność za pośrednictwem PaySafeCard (Dostępne jedynie przy kontakcie z nami na Discord: Azus#5528)

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakupu na adres korespondencyjny Administratora;

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta..

§ 9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Regulamin wchodzi w życie 09.06.2022 r.